REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH

I Definicje

 1. USŁUGA SERWISOWA – diagnostyka, naprawa odpłatna, naprawa gwarancyjna lub każdy inny rodzaj usługi, świadczonej w ramach działalności SERWISU.
 2. SERWIS – Omega Serwis Sławomir Kizior, NIP 8722177249, REGON 180705985
 3. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność do czynności prawnych zgłaszająca sprzęt do USŁUGI SERWISOWEJ (bądź pisemnie upoważnione osoby trzecie, występujące w jej imieniu).
 4. KONSUMENT – KLIENT będący osobą fizyczną, zgłaszający usługę serwisową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. PRZEDSTAWICIEL SERWISU – pracownik SERWISU lub osobowa występująca w imieniu SERWISU.
 6. ZLECENIE – dokument wydawany KLIENTOWI dostarczającemu sprzęt osobiście bądź za pośrednictwem pisemnie upoważnionej osoby trzeciej, występującej w jej imieniu potwierdzający przyjęcie sprzętu do SERWISU.
 7. SPECYFIKACJA NAPRAWY – prawidłowo wypełniony dokument potwierdzający naprawę oraz rodzaj wykonanej usługi uprawniający do wykonania naprawy sprzętu w ramach gwarancji udzielanej przez serwis.
 8. KURIER – dowolna firma spedycyjna świadcząca usługi przewozowe, pracownik tej firmy lub osoba występująca w jej imieniu.
 9. REGULAMIN – niniejszy Regulamin określający zasady wykonywania USŁUG SERWISOWYCH.
REGULAMIN jest integralną częścią umowy o wykonanie USŁUG SERWISOWYCH.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Każdy KLIENT oddający sprzęt do SERWISU jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym REGULAMINEM.
 2. SERWIS komunikuje się z KLIENTEM telefonicznie lub za pomocą SMS-ów na dane (tj. numer telefonu) podane w ZLECENIU. Wiadomości wysłane za pomocą usługi SMS na numer telefonu podany przez KLIENTA uznaje się za dostarczone.
 3. KLIENT zobowiązuje się każdorazowo poinformować SERWIS w przypadku zmiany danych kontaktowych, w szczególności numeru telefonu zawartych w ZLECENIU.
 4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się SERWISU z KLIENTEM na dane podane w ZLECENIU, SERWIS nie będzie realizował USŁUGI SERWISOWEJ.
 5. Po dokonaniu ekspertyzy technicznej (wycena) sprzętu dostarczonego osobiście, lub wysłanego KURIEREM oraz stwierdzeniu rodzaju usterki SERWIS informuje KLIENTA o kosztach usługi serwisowej, a także o przewidywanym czasie wykonania usługi. Informacje są przekazywane KLIENTOWI telefonicznie.
 6. Wycena dla małego sprzętu AGD nie jest odpłatna. Po konsultacji z Klientem uzgadniany jest zakres prac oraz kwota naprawy.
 7. Diagnostyka oraz wycena naprawy ekspresu automatycznego rozliczane są według stawki godzinowej która wynosi 50 PLN/h brutto
 8. KLIENT jest zobowiązany do wyrażenia zgody na cenę USŁUGI SERWISOWEJ lub jej odrzucenie w terminie do 3 dni roboczych począwszy od dnia powzięcia o niej informacji. W przypadku braku akceptacji ceny KLIENT ma obowiązek niezwłocznie odebrać pozostawiony w SERWISIE sprzęt.
 9. Czas wykonania USŁUGI SERWISOWEJ jest każdorazowo ustalany z KLIENTEM. W uzasadnionych przypadkach (brak części zamiennych lub trudności z ich sprowadzeniem, usterki wymagające podjęcia specjalnych procedur diagnostycznych, itp.) czas ten może ulec wydłużeniu.
 10. SERWIS wykonuje diagnostykę sprzętu wyłącznie w zakresie usterek zgłaszanych przez KLIENTA. Jeśli w toku diagnostyki zostaną wykryte inne uszkodzenia, które nie zostały zgłoszone przez KLIENTA, SERWIS nie wykona kolejnych etapów diagnostyki bez uprzedniego porozumienia z KLIENTEM. SERWIS nie ponosi odpowiedzialność za usterki, wykryte w trakcie lub po wykonywaniu USŁUGI SERWISOWEJ, które nie zostały zgłoszone przez KLIENTA.
 11. Po wykonaniu USŁUGI SERWISOWEJ SERWIS powiadamia KLIENTA telefonicznie lub poprzez wiadomość SMS o możliwości odbioru sprzętu z SERWISU.
 12. SERWIS zastrzega sobie zwrot nienaprawionego sprzętu KLIENTOWI z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od SERWISU czynników.
 13. SERWIS zastrzega sobie możliwość zwrotu KLIENTOWI nienaprawionego sprzętu o odmiennych objawach niż wskazane w chwili przyjęcia sprzętu.
 14. SERWIS nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie wykonywania USŁUGI SERWISOWEJ.
 15. SERWIS nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści jeśli szkoda nie jest winą SERWISU lub czas wykonania USŁUGI SERWISOWEJ wydłuża się z przyczyn od SERWISU niezależnych.

III DOSTARCZENIE I ODBIÓR SPRZĘTU

 1. Sprzęt należy dostarczyć na adres siedziby SERWISU. Istnieje możliwość przekazania sprzętu do SERWISU za pośrednictwem wysłania sprzętu KURIEREM.
 2. W przypadku wysłania sprzętu za pośrednictwem KURIERA, sprzęt należy odpowiednio zabezpieczyć na czas transportu we własnym zakresie (w szczególności sprzęt nie może przemieszczać się wewnątrz opakowania). Ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do SERWISU ponosi KLIENT.
 3. SERWIS zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu i wykonania USŁUGI SERWISOWEJ, jeśli stwierdzi, że sprzęt nie został przez KLIENTA właściwie zabezpieczony na czas transportu.
 4. Ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do SERWISU organizowanego przez KLIENTA we własnym zakresie spoczywa na KLIENCIE.
 5. Sprzęt wysłany do SERWISU KURIEREM jest odsyłany na adres nadawcy.
 6. W przypadku osobistego dostarczenia sprzętu do siedziby SERWISU, KLIENTOWI wydawane jest ZLECENIE, które jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru oddanego sprzętu. Po wykonaniu USŁUGI SERWISOWEJ sprzęt jest przekazywany KLIENTOWI osobiście. Sprzęt jest wydawany tylko po okazaniu ZLECENIA.
 7. W przypadku zgubienia lub zniszczenia uniemożliwiającego odczytanie potwierdzenia, wydanie przedmiotu serwisu nastąpi po przedstawieniu przez KLIENTA oświadczenia o zagubieniu/zniszczeniu ZLECENIA oraz okazaniu dowodu osobistego, ewentualnie innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 8. ZLECENIE traci natychmiast swą ważność, jeśli KLIENT zażąda odesłania sprzętu KURIEREM, lub jeśli KLIENT odbierze sprzęt osobiście (bez pośrednictwa osób trzecich)
 9. W przypadku, gdy KLIENT nie może odebrać sprzętu osobiście, zobowiązany jest do pisemnego upoważnienia osoby trzeciej do odbioru sprzętu.
 10. W przypadku podejrzenia uszkodzenia przesyłki w czasie transportu, KLIENT jest zobowiązany sprawdzić stan opakowania w obecności KURIERA. Po zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania należy rozpakować przesyłkę w obecności KURIERA i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości przesyłki sporządzić wraz z KURIEREM protokół szkodowy.

IV GWARANCJA I REKLAMACJE

 1. Na każdą USŁUGĘ SERWISOWĄ udzielana jest gwarancja na okres 3 miesięcy liczona od daty zakończenia USŁUGI SERWISOWEJ. Potwierdzeniem udzielenia gwarancji jest SPECYFIKACJA NAPRAWY.
 2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń sprzętu powstałych w wyniku: niewłaściwej eksploatacji sprzętu (niezgodnej z instrukcją obsługi), przypadków losowych (pożar, powódź, przepięcie w instalacji elektrycznej itp.), nieuprawnionej ingerencji osób niebędących pracownikami SERWISU, a także uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych (upadek sprzętu, działanie cieczy, zatkanie otworów wentylacyjnych itp.).
 3. SERWIS zastrzega sobie możliwość anulowania udzielonej gwarancji, jeśli sprzęt nie został właściwie zabezpieczony na czas transportu.
 4. Gwarancja może być udzielona wyłącznie w zakresie wykonanej naprawy/wymienionych podzespołów. Gwarancją nie są objęte konserwacje sprzętu, ani usterki, które nie są bezpośrednio związane z wykonaną USŁUGĄ SERWISOWĄ. Gwarancja na wykonane czynności nie obejmuje przypadków, w których działanie wykonanej przez SERWIS czynności przestało być skuteczne z powodów uszkodzeń elementów i części nie objętych gwarancją SERWISU lub jeśli działanie to przestało być poprawne na skutek pojawienia się wady innych elementów mających wpływ na poprawność wykonanej USŁUGI SERWISOWEJ.
 5. SERWIS nie odpowiada za utratę, zniszczenie lub zagubienie ZLECENIA.
 6. KLIENT zobowiązany jest dostarczyć sprzęt, urządzenie lub towar do SERWISU na swój rachunek – we własnym zakresie lub poprzez firmę spedycyjną.

V OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Korzystając z USŁUG SERWISOWYCH KLIENT wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez SERWIS danych osobowych podanych przez KLIENTA w ZLECENIU. Wprowadzając lub podając dane, KLIENT oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są danymi KLIENTA.
 2. Podanie danych osobowych przez KLIENTA jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez SERWIS danych osobowych KLIENTA może uniemożliwiać świadczenie usług przez SERWIS.
 3. Administratorem danych osobowych jest SERWIS Omega Serwis Sławomir Kizior, NIP 8722177249, REGON 180705985
 4. SERWIS przechowuje i przetwarza dane osobowe KLIENTA w celu dokonania naprawy oraz w celu odesłania sprzętu po naprawie.
 5. KLIENT ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. SERWIS zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie w dniu wskazanym przez SERWIS, ale nie wcześniej niż w dniu zamieszczenia zmian na stronie internetowej SERWISU (https://omega-serwis.eu/) Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia umowy.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://omega-serwis.eu/.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD 26.06.2019